REGULAMIN SKLEPU MOTORCYCYLES PERFORMANCE MALYHD.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.malyhd.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Bogusława Małajowicz (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Motorcycles Performance Malyhd Bogusław Małajowicz" , z siedzibą w Koźmice Wielkie 701, 32-020 Wieliczka, NIP 683-110-30-71, REGON: 351054917, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), wpisaną do działalności gospodarczej NR.EWID.3425/93 Organ wydający zaświadczenie Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka oraz NIP: 683-110-30-71 z którym klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym biuro@malyhd.pl lub tel. 12 288 01 29.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.malyhd.pl, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego (w formacie PDF) lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia, a także doręczany Klientom w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy, o której mowa w punkcie 3.4. Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów 7 i 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.
 5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie, faksem oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.malyhd.pl, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres zameldowania) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, faksem lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu).
 3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internetowej systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli lub wyższej oraz z obsługą skryptu Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.
 6. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
 7. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

§ 3. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową www.malyhd.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www.malyhd.pl, kliknięcie ikony „dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest niniejszy Regulamin wraz z załącznikami określonymi w punkcie 10.3. Regulaminu.
 4. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

§ 4. CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówienia sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:
  1. a) przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę w terminie 7 dni. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy Motorcycles Performance Malyhd, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  2. b) płatność przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu.
  3. c) przelewem online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay.pl Pełna nazwa: Dotpay S.A. ul.Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, KRS: 0000296790.
  4. d) odbiór osobisty (zapłata gotówką w siedzibie firmy w Koźmicach Wielkich).
 5. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

§ 5. DOSTAWA

 1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że:
  1. a) Klient dokona zamówienia towaru za kwotę powyżej 400zł brutto,
  2. b) Klient samodzielnie zorganizuje transport zakupionych rzeczy,
  3. c) Klient dokona odbioru osobistego zamówionych rzeczy w siedzibie firmy w Koźmicach Wielkich,
 2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Zamówione towary dostarczane są na adres Klienta podany w formularzu zamówienia.
 3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.
 5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

Szczegółowy cennik dostępny jest w dziale "Koszty Wysyłki" w stopce sklepu internetowego.


§ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).
 2. Klient powinien złożyć reklamację zakupionej rzeczy pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu tj. Motorcycles Performance Malyhd Bogusław Małajwoicz Koźmice Wielkie 701, 32-020 Wieliczka lub za pośrednictwem wiadomości email na adres: sklep@malyhd.pl. Reklamację można składać również bezpośrednio w siedzibie firmy.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o dacie zakupu rzeczy, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść i forma reklamacji ma charakter zalecenia, a reklamacje o innej treści i formie również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.
 4. Celem usprawnienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia Klientowi formularz zgłoszenia reklamacji zamieszony w linku poniżej:

  POBIERZ FORMULARZ ZWROTU-WYMIANY-REKLAMACJI (format .pdf)

 5. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej (drogą mailową) ub w formie pisemnej na adres „Motorcycles Performance Malyhd” Bogusław Małajowicz Koźmice Wielkie 701, 32-020 Wieliczka.
 6. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 7. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty. W przypadku produktów, na które została udzielona gwarancja producenta, Klientowi przysługują również uprawnienia wskazane w tej gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady produktu przysługujących mu wobec Sprzedawcy.

§ 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy (dostawa towaru w związku z zamówieniem) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Dokonując zwrotu, Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:
  1. • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.
 3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie, w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie) przetwarzane są przez Bogusława Małajowicz, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Motorcycles Performance MałyHD z adresem siedziby: Koźmice Wielkie 701, 32-020 Wieliczka (Administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 10 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Zaloguj”).
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności.

§ 10. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sklepu oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) MałyHD Bogusław Małajowicz. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Panel Klienta > Moje dane” (odnośnik „Podaj e-mail aby otrzymać newsletter!”).1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sklepu oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) MałyHD Bogusław Małajowicz. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Panel Klienta > Moje dane” (odnośnik „Podaj e-mail aby otrzymać newsletter!”).
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub kontaktując się bezpośrednio ze Sklepem po przez wysłanie wiadomości e-mail biuro@malyhd.pl, sklep@malyhd.pl lub telefonicznie pod numer 12 288 01 29, 12 44 666 06 lub 530 880 129.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go, zapisać na dysku urządzenia z którego korzystają (np.: komputera) i sporządzić jego wydruk.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem jest sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Załącznikami do regulaminu są:
  1. a) Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,
  2. b) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  3. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 30 grudnia 2016 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.

§ 11. PRAWA AUTORSKIE

Opis aukcji, zdjęcia przedmiotu oraz elementy HTML do niej dołączone są przedmiotem praw autorskich Sprzedającego. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Sprzedającego jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

ZAŁĄCZNIK 1
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ("Motorcycles Performance Malyhd Bogusław Małajowicz" Koźmice Wielkie 701, 32-020 Wieliczka, e-mail:biuro@malyhd.pl, tel. 12 288 01 29) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
W przypadku umowy kupna- sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa wraz z upływem 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę nadaj na adres:
Motorcycles Performance Malyhd Bogusław Małajowicz
Koźmice Wielkie 701
32-020 Wieliczka

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Motorcycles Performance Malyhd Bogusław Małajowicz
Koźmice Wielkie 701
32-020 Wieliczka
biuro@malyhd.pl
Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ...........................................................,

numer oferty/kod produktu .................... ...............................................................................................................

Data zawarcia umowy to ........................., data odbioru .........................
Imię i nazwisko ................................................................
Adres ..............................................................................
Data ................................................................................
Nr konta bankowego .........................................................
Dane do przelewu .............................................................

Regulamin w formacie PDF

Formularz odstąpienia od umowy PDF